אין להעתיק או להפיץ נוסח בחינה זו או קטעים ממנו בשום צורה ושום אמצעי, אלקטרוני או מכני בלא אישור בכתב מאת מרכז ארצי לבחינות והערכה

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר) מיסודן של האוניברסיטאות בישראל ת"ד 26015, ירושלים 9126001